1. OBJECTE

Aquest reglament , de règim intern, pretén regular el funcionament de les activitats esportives organitzades pel CE XAMBA, i es fonamenta en els preceptes següents:

 • CE XAMBA cerca l’educació voluntària de les nenes i joves amb l’objectiu d’ajudar-les a desenvolupar una personalitat esportiva i social.
 • CE XAMBA vol agrupar a jugadors/es, els seus representants, (pares, mares i tutors), entrenadors i delegats , sota un concepte d’unió, amistat, cooperació i esportivitat.

Per tal de garantir l’assoliment d’aquests objectius, es fixa un conjunt de drets i deures, de caràcter recíproc, que contempla la dinàmica del seu bon funcionament. .

La validesa d’ aquest document no és tant el seu reconeixement com la seva protecció, i per això serà d’ obligat compliment el respecte als drets i deures continguts; en cas d’incompliment es procedirà segons el procediment sancionador establert.

2. ORGANIGRAMA

Article 1

El CE XAMBA admetrà a totes les nenes que vulguin formar part del club sense discriminar per raça o classe social.

Article 2

El CE XAMBA vol formar a les seves jugadores de forma integral, fer persones responsables, i felices. Utilitzant l’esport com a eina educativa i formativa.

Article 3

El CE XAMBA vol fer de la competició un element enriquidor on sigui possible fer esport en un entorn segur i propici. Remarcant sempre els tradicionals valors de l’esport, esforç i respecta a les companyes i a les altres entitats.

Article 4

El CE XAMBA vol fomentar el bàsquet femení i per aquest motiu propiciarem al màxim la formació i promoció d’entrenadores.

Article 5

El CE XAMBA, com a club esportiu inscrit en  les institucions municipals i catalanes abasta les categories d’escola de bàsquet i iniciació i com a tal, ofereix la possibilitat a nenes de la comarca que vulguin iniciar-se en la seva activitat, a ser partícips de la mateixa, utilitzant les instal·lacions esportives municipals a l’efecte, educant en els valors esportius i iniciant l’ensenyament en l’anomenat esport fomentant l’ esport del bàsquet a les escoles de Vilafranca que ho desitgin oferint hi entrenadores i un seguiment tècnic,

El club esportiu Xamba vol fomentar la base i té com objectiu, facilitar als seus integrants el marc idoni per la realització d’aquesta activitat, inscrivint als seus equips en les competicions esportives i escolars comarcals i també a les regulades per la Federació de Bàsquet, buscant el constant progrés dels seus conjunts, així com la millora de les seves jugadores.

Article 6

 1. La directora/or tècnica serà el responsable de la coordinació esportiva.
 2. La directora/or tècnica serà el nexe d’unió entre els responsables tècnics dels equips i la junta directiva. Tindrà capacitat per resoldre els problemes quotidians del dia a dia, mentre que els de més magnitud i econòmics els posarà en coneixement de la junta directiva, la qual procedirà a la seva valoració.
 3. El responsable tècnic de cada equip serà l’entrenadora/or, la qual marcarà les directrius a desenvolupar. Aquestes directrius seran supervisades per la directora/or tècnica corresponent. Cal que es vetlli per garantir que tots els equips es regeixin amb les mateixes directrius.
 4. Cada entrenadora/or podrà comptar amb una segona entrenadora/or  o delegada/at que triarà ell mateix en les condicions econòmiques, si s’ escauen, al seu càrrec.

3. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA

Article 7

Per tal d’aconseguir un millor equilibri i una millor imparcialitat en la consideració d’un cas en concret, és convenient crear una comissió, que s’encarregui de vetllar per la correcta aplicació d’aquest reglament.

Aquesta comissió es crea com un òrgan consultiu per a la junta directiva del club.

Article 8

Aquest òrgan estarà constituïda per un nombre senar d’integrants, formada per el president del club, (o membre de la junta directiva que es designi), directora/or tècnic, dos entrenadors del club i dos jugadors majors de 16 anys.

Article 9

Aquest organisme serà permanent, tindrà una vigència d’una temporada i només es renovarà en cas de renúncia d’algun dels seus membres.

Article 10

L’actuació de la comissió disciplinària es podrà demanar a instància de qualsevol entrenador, jugador o soci que presenti una reclamació raonada o d’ofici per qualsevol membre de la junta directiva.

4. DRETS I DEURES DE LA DIRECTORA TÈCNICA

Article 11

La directora tècnica ha de mantenir sempre els principis, la dignitat del club i recolzar la política esportiva i administrativa del club.

Article 12

La directora tècnica és responsable de la coordinació del equip tècnic del Club, i ha de ser tractada amb el màxim respecte. Ha d’exigir al Club l’atenció i els mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca, però sempre dins d’uns marges raonables i en funció de les possibilitats i recursos del Club.

Article 13

Està sota la direcció de la Junta Directiva i del president/a del Club, coordinarà la execució material de la programació esportiva de la temporada.

Article 14

Dirigirà els grups de treball que formen els equips. Procurarà conèixer les entrenadores/ors i els proporcionarà tota la formació que estigui al seu abast.

Article 15

Supervisarà les Programacions i proposarà activitats que es faran als entrenaments. Les normes del joc i la duració de les programacions tindran en consideració l’edat i el nivell de comprensió de les nenes.

Article 16

Planificarà les competicions i els torneigs en els que participi el Club. Coordinarà i gestionarà els canvis de partits amb entrenadors, federació i patronat

Article 17

Formarà part de les comissions amb veu i vot.

Article 18

Redactarà informes en tots aquells aspectes esportius que facin falta.

Article 19

Avaluarà els fonaments tècnics tàctics que siguin oportuns en cada equip. Procurarà assegurar-se que les capacitats a desenvolupar siguin les que corresponen a l’edat de les nenes.

Article 20

Participarà activament en el control i el seguiment del treball que fa l’entrenador.

Article 21

Informarà al Club de tots els aspectes esportius i disciplinaris que afectin al Club.

Article 22

Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament en l’àrea esportiva.

Article 23

Farà complir el Reglament de Règim Intern.

Article 24

Coneixerà i vigilarà el compliment de les Normes de Caràcter General per als esportistes.

Article 25

Vetllarà per fer complir el codi ètic esportiu que garanteixi una educació integral de les nostres jugadores. Conèixer i vigilar que aquest reglament de regim intern es compleixi.

5. DRETS I DEURES DE LES ENTRENADORES/ORS

Article 26

Les entrenadores/ han de mantenir sempre els principis, la dignitat del club i recolzar la política esportiva i administrativa del club.

Article 27

Els entrenadors són els responsables docents del Club, i han de ser tractats amb el màxim respecte. Han d’exigir al Club l’atenció i els mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca, però sempre dins d’uns marges raonables i en funció de les possibilitats i recursos del Club.

Article 28

Els entrenadors han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i partits. Hauran de justificar la seva absència davant el Director Tècnic, i buscar un substitut o ajudant que estigui capacitat per desenvolupar la seva tasca.

Article 29

És responsabilitat de l’entrenador que les pistes, vestidors i material utilitzat durant l’entrenament quedin endreçats.

Article 30

Es obligació dels entrenadors tenir a disposició del Director Tècnic el dossier personalitzat de l’equip degudament actualitzat.

Article 31

Es obligació de l’entrenador repartir o recollir els documents que faciliten la comunicació entre el Club, els jugadors i els pares, dins els terminis establerts.

No modificar horaris d’entrenament/partits sense el coneixement de la Directora tècnica.

Anar als partits oficials o amistosos establerts pel Club amb la roba oficial.

Article 32

Cada entrenador té la potestat d’establir uns criteris disciplinaris en el seu equip. Aquest criteri, haurà d’estar en consonància amb les directrius d’aquest reglament i els estatuts del club.

Article 33

Entrenadors, monitors i delegats formen l’equip tècnic, i desenvoluparan la seva tasca amb el vist i plau del directora/or tècnic corresponent. L’equip tècnic té una independència total pel que fa a l’aplicació de criteris en els entrenaments, formació d’equips i direcció de partits

Article 34

Cada equip tècnic confeccionarà abans del començament de temporada un pla de treball en el que hi constin els objectius generals, la formació d’equips i els grups d’entrenament. Aquest pla de treball, serà consensuat amb la directora/or tècnic.

Article 35

Sota cap concepte, l’entrenador, monitor o delegat podrà expulsar un jugador menor d’edat fora del recinte de la pista en horari d’entrenament.

Article 36

L’entrenador té la obligació de complir amb la tasca que se li ha encomanat i per la qual s’ha compromès. A més, ha de respectar els drets dels jugadors i fer complir els deures d’aquests.

Article 37

Cada entrenador s’ha de presentar als entrenaments cinc minuts abans de l’inici dels mateixos, i preparar el material necessari.

Article 38

L’ entrenador serà un model a seguir pels seus jugadors, pel que fa a la puntualitat i compromís es refereix. Dirigirà els entrenaments de forma activa, utilitzant sempre roba i calçat esportius.

Article 39

Tots els membres que conformen l’equip tècnic, estan sotmesos al present reglament intern, així com al seu apartat disciplinari.

Els delegats

Article 40

Depenen del entrenador, la seva funció principal és la de col·laborar amb totes aquelles funcions que l’Entrenador o la directora tècnica li digui.

Article 41

Representarà a l’equip en els partits, fent d’enllaç entre l’entrenador, el Club contrari i l’àrbitre.

Article 42

Coneixerà i vigilarà el compliment de les normes de Caràcter General per als esportistes.

Article 43

Anirà als partits amb la roba oficial del Club.

Article 44

Formarà part de les comissions disciplinàries que el Coordinador cregui oportú.

Article 45

Informarà puntualment al Coordinador d’aquells actes que afecten o poden afectar a la bona marxa de l’equip.

Article 46

Mantindrà totes aquelles reunions que la directora tècnica cregui oportunes.

6. DRETS I DEURES DE LES JUGADORES

Article 47

Totes les jugadores una vegada firmada la fitxa pertanyen al Club a tots els efectes i no podran disputar cap competició ni entrenament fora del seu equip a menys que hagi estat autoritzat pel seu entrenadora/or.

Article 48

Les jugadores tindran l’obligació de fer-se una revisió mèdica-esportiva, abans de començar la temporada (no servirà la del metge de capçalera).

Article 49

L’equipatge del club és propi de la jugadora i és la seva responsabilitat mantenir-lo en bon estat.

Article 50

Les jugadores hauran d’abonar la quota mensualment. La falta de pagament de les quotes,  sense prèvia justificació,  suposarà la baixa del Club.

Article 51

Els desplaçaments als partits aniran a càrrec de la jugadora o familiars. En cas de ser un desplaçament llarg és podrà llogar un autobús que també anirà a càrrec de les famílies. S’escolliran a principi de temporada una delegada o delegat d’equip que serà el nexe d’unió amb la junta.

Article 52

Les jugadores han de mostrar respecte amb tots el membres de conformen el club, amb els contraris, àrbitres, regles de joc, dins i fora dels terrenys de joc, tant en els partits com en els entrenaments i arreu a on representi al club.

Article 53

Cal tenir cura del material i les instal·lacions.

Article 54

Les jugadores del CE XAMBA estan en funció de les necessitats del Club i és per això que, prèvia comunicació del fet pel seu entrenador i sempre que hagi hagut un acord entre els entrenadors afectats i que alhora hagi estat valorat per la directora tècnica, qualsevol jugadora que sigui reclamada per l’entrenadora/or d’un equip de categoria superior te l’obligació de presentar-se, llevat causa que ho justifiqui.

Article 55

Les jugadores que abandonin la disciplina del club durant la temporada sense causa que ho justifiqui (malaltia, canvi de residència,…) es tindrà que atendre al règim disciplinari de la Federació Catalana de Basquetbol ja que el CE XAMBA reservarà el dret d’incoar un expedient disciplinari i denunciar el cas davant del Comitè de Competició de l’esmentada Federació.

Article 56

Els esportistes tenen dret a ser respectats com a persones que són, i a rebre la formació esportiva necessària per al seu desenvolupament; tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats amb justícia i equanimitat.

Article 57

Els jugadors/es tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals ó físiques.

Article 58

Els esportistes han d’adequar-se a les normes i disciplina pel que fa als entrenaments, desplaçaments i partits. Tant l’assistència als entrenaments com als partits és obligatòria. L’absència no justificada d’un o més entrenaments pot donar peu a comunicar aquesta actitud a la comissió disciplinària.

Article 59

La presència als entrenaments haurà de ser a l’hora citada; al moment del començament el jugador ha d’estar equipat per la tasca a desenvolupar, roba i calçat esportius, no ha de portar cap objecte que pugui causar-li mal, ni tampoc a la resta de companys. Queda prohibit entrenar amb rellotge, polseres, arracades, collarets. Tampoc es permet la utilització de peces de roba que no siguin habilitades per l’esport. Cal també no portar les ungles llargues, ni maquillatge i és necessari portar els cabells recollits.

Article 60

Els esportistes s’han de mostrar receptius i predisposats a obeir les ordres dels entrenadors. Així mateix, s’han d’esforçar a nivell individual i a nivell col·lectiu, per tal d’aconseguir millorar en tot moment el nivell de joc, forma física i tècnica.

Article 61

És obligatori l’ús de l’equipament esportiu facilitat pel club en els partits oficials i amistosos.

Article 62

Les jugadores han d’utilitzar adequadament el material esportiu, el que pertanyi al club o a qualsevol altre company, entrenador o delegat.

7. DRETS I DEURES DELS REPRESENTANTS DELS JUGADORS/ES. (PARES, MARES I TUTORS)

Article 63

És responsabilitat seva ajudar ell seu fill/filla a mantenir el compromís adquirit amb l’equip d’anar als entrenaments, partits i altres actes del Club.

Article 64

Han de col·laborar en el desenvolupament educatiu i esportiu que el Club intenta donar, inculcant valors com la cooperació, paciència, lleialtat, autocontrol, humilitat, solidaritat… fonamentals dins de qualsevol relació social.

Article 65

Tindran que animar, ajudar i col·laborar per afavorir la bona marxa del Club, són una part fonamental pel bon funcionament.

Article 66

Facilitaran la funció dels entrenadors i dels delegats de l’equip.

Article 67

Evitaran en lo màxim possible comentaris tècnics tàctics als entrenadors i jugadors, tan en partits com en entrenaments animant en tot moment als jugadors i deixant lo altre a banda.

Article 68

Facilitarà que els jugadors arribin puntuals als entrenaments i els partits.

Article 69

Els representants dels jugadors poden formular queixes o suggeriments. Totes aquestes accions han de dirigir-se, per escrit, al coordinador de la categoria que pertoqui, estant aquest obligat a contestar en un termini màxim de 30 dies. Si es tractés d’una qüestió de poca importància, dita gestió es podrà fer verbalment.

Article 70

Els representants dels jugadors han de col·laborar en els desplaçaments als partits i competicions, vetllant perquè hi siguin amb l’antelació necessària fixada pels entrenadors. Les decisions preses per la majoria dels tutors respecte els desplaçaments han de ser acceptades per a tots i totes.

Article 71

En els partits i competicions , els representants del esportistes i seguidors amb general hauran de tenir una actitud correcta amb els seguidors contraris, esportistes, àrbitres i jutges, situant-se sempre a la zona de públic. Hauran de defugir comportaments violents o insultants en qualsevol manifestació esportiva. Les seguidores/ors són també representants del equip i del nostre club.

Article 72

Cal recordar al públic en general, que a les graderies no es poden embrutar i que en cas de menjar cal fer-ho cívicament, i fer servir les papereres.

Article 73

El pagament de la quota, periòdica o anualment, es fa indispensable per a la realització de qualsevol activitat organitzada pel CE XAMBA.

 • Hi ha una quota de soci/a per família obligatòria que donarà dret a tenir veu i vot en les assemblees ordinàries i extraordinàries en les renovacions de la Junta Directiva i ha formar-ne part. També podrà sol·licitar, en un temps prudencial, una revisió de l’estat de comptes del Club.

8. REGLAMENT DISCIPLINARI INTERN

Article 74

La potestat disciplinària correspon al CE XAMBA. Són faltes, totes les infraccions comeses als deures establerts en el present reglament de règim intern, i es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 75

Són faltes lleus:

 • Les observacions formulades a àrbitres, entrenadors i membres de la junta directiva de manera que signifiquen una lleugera incorrecció.
 • La lleugera incorrecció amb el públic i entre jugadors.
 • L’actitud passiva en els entrenaments i/o partits, sempre que no suposin una reiteració.
 • L’arribada tardana als entrenaments, partits o desplaçaments dels partits, sempre que no suposin una reiteració.

Article 76

Són faltes greus:

 • Els insults i les ofenses a jugadors, entrenadors i membres de la junta directiva.
 • Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin manifestament el transcurs normal d’un entrenament o partit.
 • L’incompliment de les ordres rebudes d’entrenadors, àrbitres i jutges durant la disputa d’un partit.
 • Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat esportiva i personal de qualsevol persona, sempre que no tinguin caràcter d’infracció molt greu.
 • La falta d’assistència a entrenaments o partits sense justificació.
 • La manca de cura de les instal·lacions i material utilitzats, siguin propis o aliens. L’import dels possibles danys causats anirà a càrrec de l’infractor o infractors.
 • La reincidència en dues faltes lleus.
 • Mostrar reiteradament apatia,deixadesa o poques ganes a l’hora d’entrenar-se.

Article 77

Són faltes molt greus:

 • Les agressions de jugadors i entrenadors cap a qualsevol persona.
 • Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin realitzar un entrenament o partit.
 • Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions fetes contra jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges, directius i totes altres autoritats esportives.
 • La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un partit.
 • Els abusos d’autoritat.
 • La reincidència en dues faltes greus.
 • La falta d’assistència a entrenaments o partits de forma reiterada.

9. PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 78

Per raó de les infraccions tipificades la comissió disciplinària decidirà en cada moment si és necessari sancionar amb alguna de les següents sancions:

Per les infraccions lleus:

 • Amonestació privada.

Per les infraccions greus:

 • Amonestació en privat per part de la comissió disciplinària.
 • Suspensió o inhabilitació temporal, cas de no poder ser complerts en una mateixa  temporada, s’acumularan a la següent.
 • Privació temporal dels drets com a jugador.

Per les infraccions molt greus:

 • Suspensió o inhabilitació temporal, en cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent.
 • En cas de sanció per partit de la CE XAMBA com a conseqüència d’un comportament incorrecte d’algun dels jugadors i/o entrenadors, i que derivi en una sanció econòmica pel club, l’import d’aquesta serà satisfet per la pròpia persona o persones sancionades.
 • Proposta a la junta directiva d’expulsió del club i elevar un expedient a la Federació de Bàsquet, perquè en tingui coneixement.

10. INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENTS

Article 79

Per imposar una sanció, és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient, en el qual, l’infractora/or té dret a conèixer l’acusació feta contra ell i a fer, davant la comissió disciplinària, les al·legacions que estimi oportunes.

Article 80

Un cop comunicada la instrucció de l’expedient, la seva resolució no podrà excedir els 30 dies hàbils, comptant l’infractor amb 20 dies per interposar recurs davant la Junta directiva.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera

La Junta Directiva està oberta sempre a la consulta i als suggeriments.

Per tal motiu, si mai jugadors, entrenadors o qualsevol persona pertanyent al club en tenen, que no dubtin a comunicar-ho a aquesta Junta a través dels seus integrants.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRANSITÒRIA

Primera

Aquest Reglament de Règim Intern no pot contradir els Estatuts del Club Esportiu Xamba.

Segona

La llengua vehicular del Club Esportiu Xamba és la llengua catalana.

DISPOSICIÓ FINAL

Qualsevol situació no contemplada en aquest reglament, serà resolta segons els criteris establerts per la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària.